ประกาศความเป็นส่วนตัว
TH
EN

โครงการ “อ่านปั้นฝัน”

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่ขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์โครงการ

ส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการของเด็กด้วยนิทานตามช่วงวัยผ่านกิจกรรมที่จัดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกระทรวงมหาดไทย และการส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยการอ่านนิทานที่บ้านพัฒนาคุณครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สามารถใช้นิทานเป็นสื่อเพื่อพัฒนาเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพสื่อสารสาธารณะในประเด็นปัญหาความขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รายละเอียดโครงการ

ระดมทุนส่งหนังสือนิทาน 100 เล่ม
คัดเลือกโดยนักวิชาการด้านปฐมวัย

พร้อมชั้นหนังสือสู่ 50 ศพด.
ระบบยืมคืนนิทาน
อบรมครู ผู้ปกครองเกี่ยวกับการอ่านนิทาน

10 พฤษภาคม 2565