ประกาศความเป็นส่วนตัว
TH
EN

CAPITAL LINK

ได้รับอนุญาตในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 มีนโยบายลงทุนในธุรกิจทางการเงิน โดยในปัจจุบันมีบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด เป็นบริษัทลูก มีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินด้านต่าง ๆ

ประกาศแจ้งย้าย
ที่ทำการสำนักงานใหญ่แห่งใหม่

เพื่อรองรับการขยายธุรกิจที่เติบโตขึ้น และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องในการเข้ามาติดต่อมากยิ่งขึ้น บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงขอแจ้งให้ทราบว่าตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป บริษัทฯ จะทำการย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ไปที่
เลขที่ 88/8 อาคารแคปปิตอล ลิ้งค์ ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
กดเพื่อสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน แคปปิตอล ลิ้งค์ ซึ่งได้รับอนุญาตในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 มีนโยบายลงทุนในธุรกิจทางการเงิน โดยในปัจจุบันมีบริษัทลูก 2 บริษัท คือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด เป็นบริษัทลูก มีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินด้านต่าง ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลาย เช่น ด้านเงินฝาก ด้านสินเชื่อ และบริษัท บริหารสินทรัพย์ แคปปิตอล ลิ้งค์ พลัส จำกัด ที่รองรับการบริหารสินทรัพย์ที่ได้มาจากบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งเป็นการ เพิ่มศักยภาพ และความหลากหลายของบริการให้กับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน แคปปิตอล ลิ้งค์ เพิ่มมากขึ้น

เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ

พ.ย. 2565

ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยเพิ่มบริษัท บริหารสินทรัพย์ ซีแอล จำกัด เป็นบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation

ก.ย. 2565

เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

มิ.ย. 2565

ได้รับอนุญาตจาก ธปท. ให้จัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เป็นบริษัทแม่ของกลุ่ม โดยมีบริษัทลูกคือ ​บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด

มี.ค. 2565

จัดตั้ง บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ ฟิน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน แคปปิตอล ลิ้งค์ มุ่งขยายการลงทุนในธุรกิจการเงินอย่างต่อเนื่อง ในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ ทำให้เกิดประโยชน์ในด้านการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ ทางการเงินระหว่างกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ

พันธกิจ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความต้องการเงินทุน เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ โดยการเชื่อมโยงเข้ากับลูกค้าที่ ต้องการออมเงินหรือต้องการลงทุนด้วยต้นทุนทางการเงินที่แข่งขันได้ขณะที่ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับเหมาะสมความเสี่ยงต่ำ เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม ต่อลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

คณะกรรมการและโครงสร้างองค์กร

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 02 678 0666 ต่อ 15
อีเมล : thanissa@capitallink.co.th

ข่าวสารบริษัท

6 กรกฎาคม 2566
บริจาคเครื่องใช้สำนักงาน

บริจาคเครื่องใช้สำนักงานให้กับมูลนิธิสวนแก้ว

อ่านต่อ...
1 มิถุนายน 2566
ประกาศแจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่

อ่านต่อ...
10 พฤษภาคม 2565
โครงการ “อ่านปั้นฝัน”

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่ขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อ่านต่อ...

นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
ไตรมาส 1/2565
ไตรมาส 2/2565
ไตรมาส 3/2565
งบปี 2565
-
สินทรัพย์รวม
-
2,724.02
-
-
-
หนี้สินรวม
-
2,276.95
-
-
-
ส่วนของผู้ถือหุ้น
-
447.08
-
-
-
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว
-
255.00
-
-
-
รายได้รวม
-
101.51
-
-
-
กำไรสุทธิ
-
48.94
-
-
-
กำไรต่อหุ้น (บาท)
-
20.73
-
-
-
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%)
-
1.80
-
-
-
ROE(%)
-
11.58
-
-
-
อัตรากำไรสุทธิ (%)
-
48.21
-
-
-
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่
-
-
-
-
-
ราคาล่าสุด (บาท)
-
-
-
-
-
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
-
-
-
-
-
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ
-
-
-
-
-
P/E (เท่า)
-
-
-
-
-
P/BV (เท่า)
-
-
-
-
-
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)
-
-
-
-
-
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
-
-
-
-
-

หมายเหตุ*

-
นักลงทุนสัมพันธ์

งบการเงิน

รายการเอกสาร
ไฟล์เอกสาร
2567
งบการเงินระหว่างกาล สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567
ดูเอกสาร
2567
งบการเงินระหว่างกาล สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567
ดูเอกสาร
2567
งบการเงินระหว่างกาล สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567
ดูเอกสาร
2567
งบการเงินระหว่างกาล สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567
ดูเอกสาร
2566
งบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ดูเอกสาร
2566
งบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ดูเอกสาร
2566
งบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ดูเอกสาร
2566
งบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ดูเอกสาร
2566
งบการเงินระหว่างกาล สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
ดูเอกสาร
2566
งบการเงินระหว่างกาล สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
ดูเอกสาร
2566
งบการเงินระหว่างกาล สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
ดูเอกสาร
2566
งบการเงินระหว่างกาล สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
ดูเอกสาร
2566
งบการเงินระหว่างกาล สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566
ดูเอกสาร
2566
งบการเงินระหว่างกาล สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566
ดูเอกสาร
2566
งบการเงินระหว่างกาล สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566
ดูเอกสาร
2566
งบการเงินระหว่างกาล สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566
ดูเอกสาร
2566
งบการเงินระหว่างกาล สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566
ดูเอกสาร
2566
งบการเงินระหว่างกาล สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566
ดูเอกสาร
2566
งบการเงินระหว่างกาล สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566
ดูเอกสาร
2566
งบการเงินระหว่างกาล สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566
ดูเอกสาร
2565
งบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
ดูเอกสาร
2565
งบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
ดูเอกสาร
2565
งบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
ดูเอกสาร
2565
งบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
ดูเอกสาร
2565
งบการเงินระหว่างกาล สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
ดูเอกสาร
2565
งบการเงินระหว่างกาล สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
ดูเอกสาร
2565
งบการเงินระหว่างกาล สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
ดูเอกสาร
2565
งบการเงินระหว่างกาล สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
ดูเอกสาร
2565
งบการเงินระหว่างกาล สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
ดูเอกสาร
2565
งบการเงินระหว่างกาล สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
ดูเอกสาร
2565
งบการเงินระหว่างกาล สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
ดูเอกสาร
2565
งบการเงินระหว่างกาล สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
ดูเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

รายการเอกสาร
ไฟล์เอกสาร
2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ดูเอกสาร
2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ดูเอกสาร
2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ดูเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์

การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน

รายการเอกสาร
ไฟล์เอกสาร
2566
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
ดูเอกสาร
2566
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
ดูเอกสาร
2566
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566
ดูเอกสาร
2566
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566
ดูเอกสาร
2565
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
ดูเอกสาร
2565
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
ดูเอกสาร
2565
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
ดูเอกสาร
2565
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
ดูเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลหลักทรัพย์

บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
นักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567 

ลำดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
สัดส่วน
1
นางสาวปิยธิดา ศิระวณิชการ
2,550,000
10.00%
2
นายเรวัติ วิโรจตระกูลชัย
2,550,000
10.00%
3
นายเสริมชัย วิโรจตระกูลชัย
2,550,000
10.00%
4
นางสาวพัชนี กิตติดำเกิง
2,550,000
10.00%
5
นายวัทธิกร วิทยอำนวยคุณ
2,550,000
10.00%
6
นางสาวอัจจิมา วิทยอำนวยคุณ
2,550,000
10.00%
7
นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ 
2,295,000
9.00%
8
นายชัยอนันต์ ศิระวณิชการ 
2,295,000
9.00%
9
นางสาวนุชรีย์ วิโรจตระกูลชัย
1,496,890
5.87%
10
นายสมโภชน์ กิตติดำเกิง
1,275,000
5.00%
รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก
22,661,890
88.87%
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
2,838,110
11.13%
รวมทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
25,500,000
100.00%
นักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมผู้ถือหุ้น

รายการเอกสาร
ไฟล์เอกสาร
No items found.
นักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ แต่ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติในแต่ละปีนั้น ๆ และจะต้องคำนึงถึงผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัท ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยแวดล้อมทางการเงิน

ปี
รอบผลประกอบการ
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่จ่ายเงินปันผล
ประเภท
เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย
2565
01/01/2565 - 31/12/2565
-
17/04/2566
30/04/2566
เงินปันผล
0.95
บาท
2566
01/01/2566 - 31/12/2566
-
14/03/2567
19/04/2567
เงินปันผล
1.10
บาท
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลอื่น ๆ

รายการเอกสาร
ไฟล์เอกสาร
No items found.
นักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่

รายการเอกสาร
ไฟล์เอกสาร
2566
รายงานประจำปี 2566
ดูเอกสาร
2566
รายงานประจำปี 2566
ดูเอกสาร
2566
รายงานประจำปี 2566
ดูเอกสาร
2566
รายงานประจำปี 2566
ดูเอกสาร
2565
รายงานประจำปี 2565
ดูเอกสาร
2565
รายงานประจำปี 2565
ดูเอกสาร
2565
รายงานประจำปี 2565
ดูเอกสาร
2565
รายงานประจำปี 2565
ดูเอกสาร
นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายการเอกสาร
ไฟล์เอกสาร
No items found.

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อการเติบโตทางธุรกิจที่ดีอย่างยั่งยืนในระยะยาว และสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใส ซึ่งหลักการดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการสร้าง ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างคุณประโยชน์และผลการดำเนินธุรกิจที่ดีให้แก่บริษัท และ สร้างประโยชน์โดยรวมต่อความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัท

นโยบายต่าง ๆ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น

เอกสารบริษัท

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น

ประกาศความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
จึงได้ออกประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นภายใต้ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ติดต่อเรา

บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107565000069

สำนักงานใหญ่
เลขที่ 88/8 อาคารแคปปิตอล ลิ้งค์ ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 02 678 0666
อีเมล : info@capitallink.co.th
เวลาทำการ : 9:30 - 16:30 น. จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดธนาคาร