ประกาศความเป็นส่วนตัว
TH
EN

ประกาศแจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่

ประกาศแจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่

เพื่อรองรับการขยายธุรกิจที่เติบโตขึ้น และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องในการเข้ามาติดต่อมากยิ่งขึ้น บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงขอแจ้งให้ทราบว่าตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป บริษัทฯ จะทำการย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ไปที่

เลขที่ 88/8 อาคารแคปปิตอล ลิ้งค์ ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1 มิถุนายน 2566