ประกาศความเป็นส่วนตัว
TH
EN
ผลิตภัณฑ์

สินเชื่อธุรกิจ

บริษัทให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจอย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจแก่นิติบุคคล และบุคคลธรรมดา โดยมีวัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ มีดังนี้

1. เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
2. ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เพื่อขยายธุรกิจ
3. ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน หรือบุคคลอื่น

เอกสารประกอบคำขอสินเชื่อ
 1. รายละเอียดการดำเนินธุรกิจ
 2. วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ วงเงินที่ต้องการ ระยะเวลาการใช้วงเงิน
 3. เอกสารเกี่ยวกับบริษัท อาทิ หนังสือรับรอง บัญชีผู้ถือหุ้น ทะเบียนการค้า งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี ใบอนุญาตการจัดตั้งโรงงาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
 4. ประมาณการรายได้-รายจ่าย และประมาณการลงทุน (Cash Flow)
 5. บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 6. หลักฐานการชำระภาษี
 7. หลักประกันที่นำเสนอ เช่น โฉนดที่ดิน ราคาประเมิน แผนที่ตั้งหลักทรัพย์ ภาพถ่าย
 8. เอกสารส่วนบุคคล เช่น ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน
 9. เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการอนุมัติสินเชื่อ
หมายเหตุ : เอกสารที่นำมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทุกฉบับ
แบบฟอร์มคำขอสินเชื่อ
ผลิตภัณฑ์

สินเชื่อที่อยู่อาศัย

บริษัทให้บริการสินเชื่อเพื่อบุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์อยู่อาศัย หรือนำอสังหาริมทรัพย์ที่ ปลอดภาระผูกพันมาเป็นประกันในการขอสินเชื่อเพื่อใช้อเนกประสงค์ โดยผู้ขอสินเชื่อจะต้องนำอสังหาริมทรัพย์มาเป็นประกันการ ชำระหนี้ในรูปแบบดังต่อไปนี้

1. จำนอง
2. ขายฝาก
3. เช่าซื้อ

เอกสารประกอบคำขอสินเชื่อ
 1. ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน ของผู้กู้ และคู่สมรส (ถ้ามี)
 2. ใบทะเบียนสมรส
 3. ประมาณการรายได้-รายจ่าย
 4. หลักฐานแสดงที่มาของรายได้
 5. หลักฐานการเสียภาษี
 6. เอกสารเกี่ยวกับหลักประกัน เช่น สัญญาจะซื้อจะขาย โฉนดที่ดิน ราคาประเมิน แผนที่ตั้งหลักทรัพย์ ภาพถ่าย
 7. เอกสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการอนุมัติสินเชื่อ
หมายเหตุ : เอกสารที่นำมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทุกฉบับ
แบบฟอร์มคำขอสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยล่าสุด: ณ วันที่ : 1 มกราคม 2567
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ
ไฟล์เอกสาร
ณ วันที่ 1 มกราคม 2567
ดูเอกสาร
ณ วันที่ 1 กันยายน 2565
ดูเอกสาร
ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565
ดูเอกสาร
ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
ดูเอกสาร
ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
ดูเอกสาร
ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
ดูเอกสาร
ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563
ดูเอกสาร
ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562
ดูเอกสาร
ณ วันที่ 21 มีนาคม 2562
ดูเอกสาร
ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2558
ดูเอกสาร
ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2557
ดูเอกสาร