ประกาศความเป็นส่วนตัว
TH
EN
ผลิตภัณฑ์

เงินฝาก

บริการด้านการออมเงินในรูปของ “ใบรับฝากเงิน (Deposit Receipt)”  สามารถเลือกฝากเงินได้ตามระยะที่กำหนด ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี ซึ่งผู้ฝากเงินจะได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

อัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

บุคคลธรรมดา

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

นิติบุคคล

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน)
2. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ
3. สำเนาบัตรประชาชน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
4. หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนนิติบุคคล (ถ้ามี)
5. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
6. บัตรประจำตัวประชาชน ผู้รับมอบหมายกระทำแทนนิติบุคคล

วิธีการมาฝากเงินกับบริษัทฯ

โอนเงิน/ฝากเช็ค เข้าบัญชีของบริษัท ซึ่งมีให้เลือกตามเลขที่บัญชีธนาคารด้านล่าง และนำภาพถ่ายหลักฐานการฝาก ส่งให้เจ้าหน้าที่ก่อนเวลา 16:30 น.
(ใบรับฝากเงินจะลงวันที่ ที่เช็คผ่านการเคลียร์ริ่งแล้ว โปรดสอบถามเวลาเคลียร์ริ่งกับธนาคารที่เข้าเช็ค)
เลขบัญชีธนาคารของบริษัท สำหรับฝากเงิน
นำเช็ค a/c payee ระบุสั่งจ่ายในนาม "บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด" ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท
(การส่งมอบเช็คหลังเวลา 14:00 น. ใบรับฝากเงินจะลงวันที่วันทำการถัดไป)

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยล่าสุด: ณ วันที่ : 25 เมษายน 2567
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ไฟล์เอกสาร
ณ วันที่ 25 เมษายน 2567
ดูเอกสาร
ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2566
ดูเอกสาร
ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566
ดูเอกสาร
ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2566
ดูเอกสาร
ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2566
ดูเอกสาร
ณ วันที่ 30 มีนาคม 2566
ดูเอกสาร
ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
ดูเอกสาร
ณ วันที่ 3 มกราคม 2566
ดูเอกสาร
ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565
ดูเอกสาร
ณ วันที่ 1 กันยายน 2565
ดูเอกสาร
ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565
ดูเอกสาร
ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2565
ดูเอกสาร
ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565
ดูเอกสาร
ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564
ดูเอกสาร
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564
ดูเอกสาร
ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
ดูเอกสาร
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ดูเอกสาร
ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
ดูเอกสาร
ณ วันที่ 1 เมษายน 2564
ดูเอกสาร