Back

นางสาวอังคณา หวังวงศ์ชัย

Miss Angkana Wangwongchai

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุน และสายงานปฏิบัติการ
Assistant Managing Director