ประกาศความเป็นส่วนตัว
TH
EN
28 ธันวาคม 2565

รู้หรือไม่ วัยเกษียณสามารถขอภาษีคืนได้

หากท่านเกษียณอายุแล้ว หรือมีรายได้รวมทั้งปีไม่ถึงเกณฑ์ที่เสียภาษี ท่านสามารถขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากได้